Fortrydelsesret

Introduktion

Dette køb er underlagt følgende standardsalgsbetingelser for forbrugerkøb af varer over internettet. Forbrugerkøb over internettet er hovedsageligt reguleret af aftaleloven, forbrugerkøbeloven, markedsføringsloven, fortrydelsesretsloven og e-handelsloven, og disse love giver forbrugeren umistelige rettigheder. Lovene er tilgængelige på www.danskelov.dk Betingelserne i denne aftale skal ikke opfattes som begrænsende for de lovbestemte rettigheder, men angiver parternes vigtigste rettigheder og forpligtelser for handel.

1. Partere

Sælger er firmaet: Ledende Teknologi ApS (CVR: 42836745), Adresse: Østerbrogade 226 st 1, 2100 København Ø, Mail: kundeservice@cosori.dk og henvises til i det følgende som sælger/sælger. Køberen er den forbruger, der foretager bestillingen, og benævnes herefter  køberen/køberen.

2. Pris

Den angivne pris for varen og ydelserne er den samlede pris, køber skal betale. Denne pris inkluderer alle skatter, moms og ekstra omkostninger. Meromkostninger, som sælger før købet ikke har oplyst om, skal køber ikke afholde. Alle vores priser er angivet i valuta DKK.

3. Betingelser

Betingelserne er bindende for begge parter, når køber har sendt sin ordre til sælger.

Betingelserne er dog ikke bindende, hvis der har været taste- eller tastefejl i tilbuddet fra sælger i bestillingsløsningen i netbutikken eller i købers bestilling, og den anden part har indset eller burde have indset, at en sådan fejl forelå.

Betaling

Sælger kan kræve betaling for varen fra det tidspunkt, den er sendt fra sælger til køber. Hvis køber benytter kreditkort eller betalingskort ved betaling, kan sælger reservere købsprisen på kortet ved bestilling. Kortet debiteres samme dag som varen sendes.

4.1 Betalingsformidler

Betaling for produkter købt i netbutikken kan ske sikkert og sikkert gennem vores betalingsformidler Stripe eller PayPal.

Online betaling med Stripe som accepterer bank- og kreditkort med MasterCard og Visa. Du oplyser navn, kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre (CCV) ved betaling. Din sikkerhed og tryghed er meget vigtig for os, og med partnere som Stripe er denne sikkerhed varetages.

Betaler du med Paypal, kan du vælge at gøre dette fra din PayPal-konto eller dit MasterCard/Visa-kort (du behøver ikke at have en separat PayPal-konto for at betale med kort). PayPal er en af verdens største online betalingsformidlere og bruges af tusindvis af online butikker og enkeltpersoner. Grimm.no har ikke adgang til kreditkortdata eller andre betalings oplysninger om dig fra PayPal, og gemmer følgelig heller ikke disse.

Både Stripe og PayPal er store internationalt anerkendte betalingsformidlere, der lever af at gøre onlinebetalinger sikre. Vi har ikke adgang til betalings oplysninger såsom det kreditkortnummer, du oplyser ved betaling. Disse oplysninger sendes krypteret direkte til dem og besøger aldrig vores server. Vi modtager kun en bekræftelse på, at betalingen er gennemført, så vores system kan indstille status på din ordre, der skal betales.

5. Levering

Levering sker, når køber, eller dennes repræsentant, har overtaget tingen.

Hvis leveringstiden ikke er angivet i ordreløsningen, skal sælger levere varen til køber uden unødig forsinkelse og senest 10 dage efter ordre fra kunden. Varen skal afleveres til køber, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

6. Risikoen ved varen

Risikoen for varen overgår til køber, når denne eller dennes repræsentant har fået varen leveret i henhold til punkt 6.

7. Fortrydelsesret

Medmindre aftalen er undtaget fra fortrydelsesretten, kan køber fortryde købet af varen i henhold til fortrydelsesloven.

Køber skal give sælger meddelelse om brugen af fortrydelsesretten inden 14 dage fra fristens begyndelse. Fristen omfatter alle kalenderdage. Hvis fristen udløber på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlænges fristen til nærmeste hverdag.

Fortrydelsesfristen anses for overholdt, hvis meddelelse sendes inden fristens udløb. Køber har bevisbyrden for, at fortrydelsesretten er udnyttet, og meddelelsen bør derfor ske skriftligt (fortrydelsesretsblanket, e-mail eller brev).

Fortrydelsesfristen begynder at løbe:

  • Ved køb af enkeltvarer løber fortrydelsesfristen fra dagen efter varen/varerne er modtaget.
  • Består købet af flere leverancer, løber fortrydelsesfristen fra dagen efter sidste levering er modtaget.

Fortrydelsesfristen forlænges til 12 måneder efter udløbet af den oprindelige frist, hvis sælger ikke inden aftalens indgåelse oplyser, at der er fortrydelsesret og en standardiseret fortrydelsesformular. Det samme gælder ved manglende information om vilkår, frister og procedurer for udnyttelse af fortrydelsesretten. Hvis den erhvervsdrivende afgiver oplysningerne i løbet af disse 12 måneder, udløber fortrydelsesfristen stadig 14 dage efter den dag, køber har modtaget oplysningerne.

Ved brug af fortrydelsesretten skal varen returneres til sælger uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra meddelelse om brug af fortrydelsesretten er givet. Køber afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen, medmindre andet er aftalt, eller sælger har undladt at oplyse, at køber skal dække returneringsomkostningerne. Sælger kan ikke fastsætte et gebyr for købers brug af fortrydelsesretten.

Køber kan forsøge eller teste varen på forsvarlig måde for at fastslå varens art, egenskaber og funktion, uden at fortrydelsesretten bortfalder. Såfremt test eller test af varen går ud over, hvad der er forsvarligt og nødvendigt, kan køber hæfte for eventuel nedsat værdi af varen.

Sælger er forpligtet til at tilbagebetale købesummen til køber uden ugrundet ophold, og senest 14 dage fra, at sælger har fået meddelelse om købers beslutning om at gøre fortrydelsesretten gældende. Sælger har ret til at tilbageholde betaling, indtil han har modtaget varen fra køber, eller indtil køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret.

8. Forsinkelse og manglende levering – købers rettigheder og frist for anmeldelse af reklamationer

Hvis sælger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til aftale mellem parterne, og dette ikke skyldes køber eller køber, tilbageholder køber efter reglerne i forbrugerkap. 5 efter omstændighederne betaling, kræve opfyldelsesfølelse , ophæve kontrakten og/eller kræve erstatning fra sælger.

Ved krav om misligholdelse bør meddelelsen af bevismæssige årsager være skriftlig (f.eks. e-mail).

Opfyldelse

Køber kan fastholde købet og kræve opfyldelse af sælger. Køber kan dog ikke kræve opfyldelse, hvis der er en hindring, som sælger ikke kan overkomme, eller hvis opfyldelse vil medføre en så stor ulempe eller omkostning for sælger, at det er væsentligt uforholdsmæssigt i forhold til købers interesse i, at sælger opfylder. Skulle vanskelighederne forsvinde inden for rimelig tid, kan køber stadig kræve opfyldelse.

Køber mister sin ret til at kræve opfyldelse, hvis han eller hun venter urimeligt længe med at fremme kravet.

Ophæve

Såfremt sælger ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal køber opfordre sælger til at levere inden for en rimelig yderligere frist for opfyldelse. Hvis sælger ikke leverer varen inden for den ekstra frist, kan køber hæve købet.

Køber kan dog hæve købet med det samme, hvis sælger nægter at levere varen. Det samme gælder, hvis levering til det aftalte tidspunkt var afgørende for aftalens indgåelse, eller hvis køber har meddelt sælger, at leveringstidspunktet er afgørende.

Såfremt varen leveres efter den af forbrugeren fastsatte tillægsfrist eller efter det leveringstidspunkt, der var afgørende for aftalens indgåelse, skal kravet om fortrydelse fremsættes inden for rimelig tid efter, at køber har fået kendskab til leveringen.

Erstatning

Køber kan kræve erstatning for et mindre tab som følge af forsinkelsen. Dette gælder dog ikke, hvis sælger godtgør, at forsinkelsen skyldes en hindring uden for sælgers kontrol, som ikke med rimelighed kunne have været taget i betragtning på aftaletidspunktet, undgået eller overvundet følgerne af.

9. Manglende vare – købers rettigheder og klagefrist

Er der en mangel ved varen, skal køber inden for rimelig tid efter, at den er opdaget eller burde være opdaget, meddele sælger, at han eller hun vil påberåbe sig manglen. Køber har altid klaget rettidigt, hvis det sker inden for 2 måneder. fra manglen blev opdaget eller burde være blevet opdaget. Reklamation kan ske senest to år efter, at køber har overtaget varen. Hvis produktet eller dele heraf er beregnet til at holde væsentligt længere end to år, er klagefristen fem år.

Har varen en mangel, og dette ikke skyldes køber eller sælger, skal køber efter de forbrugerretlige regler, kapitel 6 efter omstændighederne tilbageholde betaling, vælge mellem berigtigelse og om levering, kræve nedsættelse, kræve aftale hævet og / eller kræve erstatning fra sælger.

Klager til sælger skal fremsættes skriftligt.

10. Rettelse eller omlevering

Køber kan vælge mellem at påberåbe sig manglen eller udbedre levering af lignende varer. Sælger kan dog modsætte sig købers krav, hvis kravets gennemførelse er umulig, eller sælger forårsager urimelige omkostninger. Berigtigelse eller omlevering skal ske inden for rimelig tid. Sælger er som udgangspunkt ikke berettiget til at foretage mere end to afhjælpningsforsøg for samme mangel.

11. Prisnedsættelse

Køber kan kræve et passende prisafslag, hvis varen ikke rettes eller returneres. Det betyder, at forholdet mellem nedsat og aftalt pris svarer til forholdet mellem varens værdi i mangelfuld og kontraktlig stand. Hvis særlige grunde taler for det, kan prisafslaget i stedet sættes til manglens betydning for køber.

Ophæve

Er varen ikke repareret eller returneret, kan køber også hæve købet, når manglen ikke er uvæsentlig.

12. Sælgers rettigheder i tilfælde af købers misligholdelse

Såfremt køber ikke betaler eller opfylder de øvrige forpligtelser i henhold til aftalen eller loven, og dette ikke skyldes sælger eller forhold fra sælgers side, kan sælger efter reglerne i forbrugerkøbelovens kapitel 9  tilbageholde elementet, efterspørgsel aftalens  opfyldelse, efterspørgsel opsigelse af aftalen og kræve erstatning fra køberen. Sælger vil endvidere efter omstændighederne kunne kræve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimeligt gebyr for uafhentede varer .

Opfyldelse

Sælger kan fastholde købet og kræve, at køber betaler købesummen. Leveres varen ikke, mister sælger sin ret, hvis han venter urimeligt længe med at fremme kravet.

Ophæve

Sælger kan ophæve aftalen, hvis der er væsentlig misligholdelse eller anden væsentlig misligholdelse fra købers side. Sælger kan stadig ikke fortryde, hvis hele købesummen er betalt. Hvis sælger fastsætter en rimelig yderligere frist for opfyldelse, og køber ikke betaler inden for denne frist, kan sælger ophæve købet.

Morarenter/inkassogebyr

Betaler køber ikke købesummen i henhold til aftalen, kan sælger kræve renter af købesummen i henhold til morarenteloven. I tilfælde af manglende betaling kan kravet efter forudgående varsel sendes til Køber kan herefter ifalde gebyr efter inkassoloven.

Gebyr for uafhentede ikke-forudbetalte varer

Undlader køber at afhente ubetalte varer, kan sælger opkræve et gebyr fra køber. Gebyret skal maksimalt dække sælgers faktiske udgifter til levering af varen til køber. Et sådant gebyr kan ikke opkræves af købere under 18 år.

13. Garanti

Garanti givet af sælger eller producent giver køber rettigheder ud over dem, køber allerede har under ufravigelig lovgivning. En garanti medfører således ingen indskrænkninger i købers reklamations- og reklamationsret i tilfælde af forsinkelse eller mangler i medfør af pkt. 9 og 10.

14. Personlige oplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandlingen af indsamlede personoplysninger, er sælgeren. Medmindre køber er indforstået med andet, må sælger i henhold til persondataloven kun indsamle og opbevare de personoplysninger, der er nødvendige for, at sælger kan varetage forpligtelserne i henhold til aftalen. Købers personoplysninger videregives kun til andre, hvis det er nødvendigt for sælger for at gennemføre aftalen med køber, eller i lovpligtige tilfælde.

15. Konfliktløsning

Klager rettes til sælger inden for rimelig tid, jf. pkt. 9 og 10. Parterne skal søge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke lykkes, kan køber kontakte Forbrugerrådet med henblik på mægling. Forbrugerrådet er tilgængelig på telefon 23 400 500 eller www.borger.dk